Control Integrat De Plagues

El control integrat de plagues consta d’un seguit d’ accions a realitzar per tal d’evitar el desenvolupament d’una plaga.

Control físic

És l’ordenació del medi que ens envolta a fi d’evitar l’entrada o el desenvolupament d’individus.

Millores a les construccions.

 • Acabats hermètics de parets, sostres, portes i finestres, etc.
 • Protecció de conductes de ventilació i eliminació d’aigües.
 • Canalització i eliminació apropiada de desguassos.
 • Eliminació d’esquerdes, forats associats a canalitzacions, etc.

Millores medio-ambientals.

 • Eliminació d’escombraries i desperdicis.
 • Eliminació de masses d’aigua.
 • Construcció de sistemes de depuració d’aigües.
 • Eliminació de les fonts d’aliments de l’organisme causant de la plaga.

Control biològic

Consisteix en l’eliminació del organismes causants d’una plaga mitjançant l’ús de competidors, predadors o paràsits de l’esmentat organisme.

El control integrat consisteix en l’ús conjunt de tots els procediments tecnològics i d’ordenament adequats per tal d’aconseguir la disminució dels individus causants de la plaga, fent ús de tots els mètodes de control, en les proporcions adequades per a obtenir un rendiment òptim.

Control químic

Consisteix en l’eliminació dels organismes causants de la plaga mitjançant l’ús de compostos químics, anomenats plaguicides, pesticides o biocides.

Control cultural

Consisteix en la conscienciació de la població sobre la problemàtica de les plagues i la forma d’evitar-ne l’aparició.

 • Campanyes de divulgació.
 • Edició de tríptics i cartells educatius.
 • Educació infantil a les escoles.

Contacte


C/. Sant Jeroni, 45-47 baixos, 08940-Cornellà de Llobregat (Barcelona)

hitrasa@hitrasa.com
93 474 21 54