Control De Bacteries (Desinfecció)

La desinfecció és el conjunt d’accions per a eliminar els gèrmens nocius o microorganismes patògens que un objecte o ésser viu pot tenir o el pot acompanyar.

Els procediments habituals de desinfecció són la neteja amb una disolució aquosa del desinfectant, la pulverització o impregnació de les superfícies a tractar i la fumigació amb gasos en locals tancats.

Hi ha diverses formes de desinfecció

Desinfectant

És un agent amb la capacitat de matar les formes en desenvolupament, però no necessàriament les espores dels microorganismes patògens.

Esterilització

És la destrucció de tots els agents microbiològics que es troben dins d’un producte o objecte, tant en forma vegetativa com en forma de resistència (espora). És el procés mitjançant el qual es destrueix qualsevol forma de vida microbiana.

Sanejament

És la reducció de la població microbiana a nivells no perillosos, segons els requisits de la salut pública. Els agents de sanejament s’apliquen a objectes inanimats: neteja diària d’equips, estris de la indústria alimentaria, vaixelles i coberts de restaurants, etc.

Importància del control microbià.

El control microbià és molt important ja que permet prevenir la transmissió d’infeccions i malalties, de la contaminació i proliferació d’organismes perjudicials, del deteriorament o destrucció d’aliments i materials per part dels organismes.

Síndrome de l’edifici malalt

Són edificis en el qual els seus ocupants exposen queixes pel que fa a la sevasalut en un percentatge superior a la resta de població. Aquests edificis estan proveïts de sistemes de ventilació o climatització forçada de l’aire, malgrat que també la síndrome té lloc, en menor mesura, en edificis amb ventilació natural.

Entre els factors que poden provocar la síndrome de l’edifici malalt hi destaquen:

Presa d’ aire a llocs inadequats, superfícies interiors recobertes per substàncies tèxtils que poden acumular pols, edifici hermètic on les finestres no són practicables, manca de subministrament d’aire fresc degut a una elevada recirculació de l’aire o que emet un baix cabdal d’impulsió, contaminants ambientals (CO2, CO, Aldehídos, homps del tabac ), olors, il.luminació inadequada, sorolls, vibracions, ambient tèrmic inadequat, etc.

Mètodes de desinfecció.

 • Desinfecció amb productes químics.
  • Ús de detergents, desinfectants, antisèptics, etc.
 • Desinfecció amb mètodes físics.
  • Desinfecció per calor. Pasteurització.
  • Desinfecció per radiacions ultra-violetes.
 • Esterilització.
  • Vapor d’aigua
  • Calor sec
  • Gasos
  • Rajos gamma
 • Desinfecció per radiacions ultra-violetes.

Tipus de desinfecció.

 • Desinfecció de superfícies per contacte.
  S’hi aplica el desinfectant directament sobre les superfícies a tractar de forma que quedin impregnades. Es sol aplicar mitjançant una esponja, baieta o similar o bé mitjançant pulverització. S’aplica a serveis sanitaris ( banys, W.C., dutxes, etc. ), instrumental quirúrgic, superfícies de locals, etc.
 • Desinfecció per via aèria.
  Consisteix en l’aplicació dels desinfectants en l’ambient, mitjançant aparells o màquines de forma que el desinfectant es dispersi a l’aire a totes les superfícies del local tractat.

Contacte


C/. Sant Jeroni, 45-47 baixos, 08940-Cornellà de Llobregat (Barcelona)

hitrasa@hitrasa.com
93 474 21 54