Control D’aus

Les aus son considerades per la major part de la població com a animals beneficiosos però, malhauradament, les aus també tenen aspectes negatius quan es troben molt a prop de les persones. Algunes espècies d’aus, sovint són molestes o plagues que poden transmetre malalties, contaminar els nostres aliments i malmetre les nostres estructures.

Com a plagues que poden arribar a afectar la salut pública, les aus poden ser reserves d’organismes patògens que poden afectar a la gent i animals domèstics. No obstant, les malalties directament relacionades amb aquestes aus són molt rares. A més a més, la incidència actual de malalties transmeses per les aus, és difícil de calcular, però, com en el cas dels rosegadors, quan les aus viuen a zones i edificis i conviuen a prop de les persones, el potencial de transmissió de malalties és real.

Les aus que en un principi poden ser considerades com a plaga són:

Coloms

Pardals

Estornell

Gavines

El Control d’Aus és un tema força complex i especialitzat. Les aus són mòbils, adaptables i persistents i, en conseqüència, difícils de controlar. Si no s’empren els mitjans adients per a cada situació, es pot fracassar.
Cal planificar molt bé els treballs, amb temps per tal de poder conèixer quin tipus d’equipaments calen i poder-los adquirir, així poder elaborar un pressupost de tot el treball i obtenir-ne un resultat òptim, ja que si no es té èxit en un tractament contra les aus, tornar a instal.lar bastides, escales i grues pot resultar molt costós.

Una bona inspecció prèvia i una acurada planificació són essencials per tal de poder garantir l’èxit de qualsevol operació de Control o Prevenció d’Aus.

Contacte


C/. Sant Jeroni, 45-47 baixos, 08940-Cornellà de Llobregat (Barcelona)

hitrasa@hitrasa.com
93 474 21 54